Stichting Albron 

Doelstelling en statuten

Doelstelling

De stichting beoogt de continuïteit van de activiteiten van Albron B.V. en haar dochtermaatschappijen te waarborgen en heeft de zorg voor het in de stichting aanwezige vermogen in de vorm van deelnemingen, beleggingen, liquide middelen en ander vermogensbestanddelen.
De stichting onderneemt hiertoe de volgende activiteiten:
(a) het deelnemen in, het voeren van beheer over en het financieren van Albron B.V. en haar groepsmaatschappijen;
(b) het deelnemen in, het op andere wijze een belang nemen in, het voeren van beheer over en het financieren van andere ondernemingen, het aangaan van samenwerkingsverbanden, fusies en joint ventures en het geheel of gedeeltelijk vervreemden van deelnemingen, telkens voor zover dit het belang als bedoeld in artikel 3.1 dient;
(c) het beheren van en het beleggen in vermogenswaarden, alsmede al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Daarnaast kan de stichting fondsen besteden aan een nader door het bestuur te bepalen maatschappelijke doelstelling die direct of indirect verband houdt met de activiteiten van de door de stichting thans of in het verleden gehouden deelnemingen.

Het bestuur

  • S.M. Allegro (Sander), voorzitter/bestuurder B, datum in functie 29-09-2023
  • G. (Gosse) Boon, bestuurder A, datum in functie 01-12-2016
  • E.M. (Linda) Hoebe, bestuurder B, datum in functie 05-04-2024

Beloningsbeleid

Functie                    Beloning per jaar
Voorzitter                 € 17.000
Bestuurders A         € 6.000
Bestuurders B         € 12.000
  • De bestuurder kunnen onkosten en zakelijke km's (à 19ct per km) declareren
  • De bestuurders dragen zelf zorg voor facturatie (incl. BTW) en bijbehorende belastingafdrachten

Adres

Stichting Albron
Rijnzathe 11
3454 PV De Meern

KVK nummer: 41125451